MicroJUMP

Regulamin

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu jest firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Lechickiej 23, NIP: 9471969231 reprezentowaną przez Adriana Seligę – prezesa zarządu (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie na http://microjump.pl/ oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Klient, aby dokonać zakupu, musi podać dane zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:
  rejestrację w sklepie, dodania do koszyka produktów oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzenie zamówienia"
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Do każdej transakcji dostarczona będzie faktura VAT.
 6. Zamówienia będą realizowane następnego dnia roboczego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji.
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W przypadku, kiedy zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować całkowici z zamówienia bądź też tylko z wybranych pozycji.
 9. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować za pomocą płatności online lub za pobraniem podczas odbioru przesyłki.
 10. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować anulowanie zamówienia.
 11. Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Zamawiającego formularza zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Potwierdzenie zamówienia". Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego.
 12. Opłata za przesyłkę na terenie Polski jest darmowa.
 13. Opłata za przesyłkę poza granicami Polski określana jest podczas zamówienia towaru.

Gwarancje i reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (+48 42 611 28 22 lub e-mailem na adres: sklep)
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie  (+48 42 611 28 22 lub e-mailem na adres: sklep). Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 7. Każdy produkt posiada własną gwarancję. Długość gwarancji określona jest przy każdym produkcie w sklepie online.

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.

Polecane w sklepie

Kategorie